FRI RETTSHJELP VIA FORSIKRING


Rettshjelpsdekning via forsikring er ikke det samme som fri rettshjelp hvor utgiftene dekkes av det offentlige, men derimot en del av de forsikringene man har tegnet som privatperson.


Rettshjelpsdekning er en del av de vanlige tingforsikringer, så som:


  • hus/fritidsboligforsikring
  • innboforsikring
  • bil/båtforsikring
  • reiseforsikring
  • landbruksforsikring
  • byggeforsikring

For spesifikke tingforsikringer som hus/fritidsboligforsikring og bil/båtforsikringer er det kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene eller kjøretøyene som dekkes. Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvist som privatperson som dekkes. Dette vil kunne være tvist som følge av personskader, kjøpstvister, tvist om leiekontrakt, tvist om oppfyllelse av kontrakter m.m.

Utgangspunktet for å få dekning under en rettshjelpsforsikring er at det må være oppstått en tvist. En tvist foreligger når et krav som er fremsatt er bestridt, helt eller delvis. Det er ikke noe krav om skriftlighet, også muntlige avslag medfører tvist. Ved lengre passivitet vil også tvist kunne anses for oppstått.

De vanligste unntak som rettshjelpsdekning ikke omfattes av er for eksempel arv- og familietvister, samt tvister vedrørende yrke/erverv.

Når det er oppstått en tvist og man har kontaktet advokat, har du en frist på ett år for å melde kravet under rettshjelpsforsikringen. Dersom du benytter advokat før tvist oppstår, regnes ettårsfristen fra tvistetidspunktet, men dersom tvist oppstår før du går til advokat, løper meldefristen fra advokat oppsøkes. Oversitter du denne fristen vil forsikringsselskapet avslå dekning under forsikringen.

Erstatningssummen varierer noe i de forskjellige forsikringsselskapene, men er vanligvis på 80 000,- eller 100 000,-. Erstatningssummen er allikevel begrenset til det tvisten er verdt for sikrede, det vil si at dersom tvisten gjelder et krav om prisavslag på 50 000,- er også utbetalingene fra forsikringsselskapet begrenset til 50 000,-.

Egenandelen under rettshjelpsforsikringen er fordelt med fast sum, normalt på kr 3 000 eller kr 4 000,-, i tillegg til at du må betale 20 % av det overskytende. Det er ingen egenandel ved yrkesskadesaker.