FRI RETTSHJELP


Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk hjelp til den som ellers ikke har råd til å skaffe seg dette. Bistanden fra det offentlige skal gå til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Du kan ha rett på fri rettshjelp dersom du oppfyller inntektsvilkår og saken faller inn under sakstyper som omfattes av fri rettshjelpsordningen. Det er noen sakstyper som ikke har inntektsvilkår og man har da krav på fri rettshjelp uavhengig inntekt.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000 (brutto),- for enslige og kr 369 000 (brutto),- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Dette innebærer at månedlig inntekt for enslige ikke kan overstige kr 20 500 og for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi kr 30 750.

Avgjørende er nåværende inntekt.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000. (Enten det er penger på bankkonto eller eiendeler som bolig. Dersom formuesgrensen overstiger kr 100 000 grunnet bolig, kan man søke om dispensasjon og får i de fleste tilfeller innvilget dette).


Det gis fri rettshjelp i disse sakstyper dersom inntektsvilkårene er oppfylt:


 • Arbeidstvist (oppsigelse/avskjed)
 • Barnefordeling (tvist om barn etter samlivsbrudd)
 • Klage på NAV-vedtak (for eksempel. klage på sykepenger, AAP, uførepensjon, overgangsstønad, dagpenger), (det er noe type saker som faller utenfor som feks. klage på sosialsaker)
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd (skifte)
 • Utkastelse/oppsigelse bolig
 • Erstatning for personskade (yrkesskade, trafikkskade, pasientskade, voldsoffer, tap av forsørger)
 • Søknad og klage i sak om voldsoffererstatning 

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fritt rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad. Ved vurderingen skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med de ovennevnte saksfelt.


Det gis fri rettshjelp i disse sakstyper uavhengig inntekt:


 • Barnevern (må foreligge vedtak)
 • Utlendingssaker (bortvisning, utvisning, tilbakekall av tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument), (det gjelder likevel ikke dersom utlendingen har blitt straffedømt eller EØS borgere som blir disse reaksjoner pga. hensyn til offentlig orden eller sikkerhet)
 • Erstatning for urettmessig straffeforfølging (f.eks. dersom man har blitt fengslet og senere blitt frifunnet eller saken har blitt henlagt)
 • Voldsoffer i erstatningssak mot gjerningsperson (dersom man har blitt utsatt for vold, kan man kreve erstatning direkte fra gjerningspersonen)
 • Tvangsekteskap 
 • Vurdering av politianmeldelse (f.eks. familievold, grovere kroppskrenkelser)
 • Bistandsadvokat (fornærmede i grovere straffesaker, familievoldssaker kan søke om å få oppnevnt bistandsadvokat)
 • Psykisk helsevern (dersom man har fått vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke)

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til fri rettshjelp, kan du kontakte oss for nærmere vurdering.


FRI SAKFØRSEL


Dersom det ikke oppnås enighet i første omgang eller at man ikke har fått medhold i sin klage, kan man bringe saken inn til domstolene for avgjørelse. De fleste sakstyper som omfattes at fri rettshjelpsordningen gis det normalt også fri sakførsel for å kunne prøve saken for domstolene. Inntekt og formuesgrense gjelder på samme måte for sakstyper som er behovsprøvd.


Det gis fri sakførsel i disse sakstyper dersom inntektsvilkårene er oppfylt:


 • Arbeidstvist 
 • Barnefordeling
 • Klage på NAV-vedtak (Trygderetten)
 • Utkastelse/oppsigelse bolig
 • Erstatning for personskade og tap av forsørger
 • Barnebortføring (dersom barnet er ulovlig bortført til Norge)

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fri sakførsel dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad. Ved vurderingen skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med de ovennevnte saksfelt.


Det gis fri sakførsel i disse sakstyper uavhengig inntekt:


 • Barnevern
 • Bistandsadvokat
 • Psykisk helsevern
 • Vernepliktig i militærnekelsersaker

Når det ytes fri rettshjelp og fri sakførsel må det betales en egenandel. For fri rettshjelp tilsvarer denne den offentlige salærsatsen, som for 2018 er satt til 1 020 kroner. For fri sakførsel er egenandelen 25 %, men den skal likevel ikke overstige 8 ganger salærsatsen, altså 8 160 kroner (maksimum). Personer som tjener mindre enn 100.000 kroner i året betaler ikke egenandel.