+47 462 32 626

+47 462 32 626

Fri rettshjelp

Bulut & Co Advokatfirma

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk hjelp til den som ellers ikke har råd til å skaffe seg dette. Bistanden fra det offentlige skal gå til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Du kan ha rett på fri rettshjelp dersom du oppfyller inntektsvilkår og saken faller inn under sakstyper som omfattes av fri rettshjelpsordningen. Det er noen sakstyper som ikke har inntektsvilkår og man har da krav på fri rettshjelp uavhengig inntekt.

Jak zostało wspomniane, podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z programu bezpłatnej pomocy prawnej jest nieprzekroczenie określonego progu dochodów. Osoba samotna nie może zarabiać więcej, niż 350 000 NOK brutto rocznie, zaś współmałżonkowie oraz inne osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe nie mogą przekroczyć 540 000 NOK brutto rocznie. Oznacza to, że singiel nie może zarabiać więcej, niż 29 166 NOK brutto miesięcznie, zaś dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe limit ten wynosi 45 000 NOK brutto miesięcznie. Przy czym brany jest pod uwagę wyłącznie dochód bieżący.

Poza dochodem bieżącym, brany pod uwagę jest również kapitał, jakim aktualnie dysponujecie. Jego łączna wartość nie może przekroczyć 150 000 NOK i dotyczy to przede wszystkim:

Midler på bankkontoen

Eiendeler som f.eks. bolig

Dersom formuesgrensen overstiger kr 100 000 grunnet bolig, kan man søke om dispensasjon og får i de fleste tilfeller innvilget dette).

Sjekk

Det gis fri rettshjelp i disse sakstyper dersom inntektsvilkårene er oppfylt:

 • Arbeidstvist (oppsigelse/avskjed)
 • Barnefordeling (tvist om barn etter samlivsbrudd)
 • Klage på NAV-vedtak (for eksempel. klage på sykepenger, AAP, uførepensjon, overgangsstønad, dagpenger), (det er noe type saker som faller utenfor som feks. klage på sosialsaker)
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd (skifte)
 • Utkastelse/oppsigelse bolig
 • Erstatning for personskade (yrkesskade, trafikkskade, pasientskade, voldsoffer, tap av forsørger)
 • Wnioski oraz odwołania w sprawach odszkodowania dla ofiar przemocy.
{

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fritt rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad. Ved vurderingen skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med de ovennevnte saksfelt.

Sjekk

Det gis fri rettshjelp i disse sakstyper uavhengig inntekt:

 • Barnevern (må foreligge vedtak)
 • Utlendingssaker (bortvisning, utvisning, tilbakekall av tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument), (det gjelder likevel ikke dersom utlendingen har blitt straffedømt eller EØS borgere som blir disse reaksjoner pga. hensyn til offentlig orden eller sikkerhet)
 • Erstatning for urettmessig straffeforfølging (f.eks. dersom man har blitt fengslet og senere blitt frifunnet eller saken har blitt henlagt)
 • Voldsoffer i erstatningssak mot gjerningsperson (dersom man har blitt utsatt for vold, kan man kreve erstatning direkte fra gjerningspersonen)
 • Tvangsekteskap
 • Sprawy związane z wymuszonym małżeństwem
 • Vurdering av politianmeldelse (f.eks. familievold, grovere kroppskrenkelser)
 • Bistandsadvokat (fornærmede i grovere straffesaker, familievoldssaker kan søke om å få oppnevnt bistandsadvokat)
 • Psykisk helsevern (dersom man har fått vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke)

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer