+47 462 32 626

+47 462 32 626

Yrkesskader 

Bulut & CO AS Advokatfirma

Yrkesskade – hva må gjøres:

1. Ber om hjelp

Pomoc innych osób może okazać się nieoceniona, zwłaszcza jeśli wskutek wypadku przy pracy pracownik doznał urazu, który może zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Jeśli w pobliżu znajdują się inni pracownicy zwróć się do nich o udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. O pomoc możesz poprosić także osoby postronne. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby pomóc, warto skontaktować się telefonicznie z bliską osobą, która mogłaby przyjechać nam z pomocą, bądź z naszym pracodawcę, który również powinien udzielić nam pomocy.

2. Sikre bevis

Zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy i wyjaśnienie jego okoliczności to zgodnie z przepisami prawa obowiązek pracodawcy. Jednakże pracownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to w jego interesie leży prawidłowe ustalenie okoliczności wypadku i stwierdzenie, że zdarzenie spełniało przesłanki wypadku przy pracy. Pracownik w miarę możliwości powinien więc podjąć czynności, dzięki którym będzie mógł w razie sporu z pracodawcą udowodnić, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Jeśli więc poszkodowany pracownik ma możliwość np. wykonać zdjęcia miejsca wypadku, zebrać dane świadków wypadku – powinien to zrobić, zwłaszcza jeśli w pobliżu wypadku nie znajdowali się inni pracownicy.

3. Meld ulykke til arbeidsgiver

Natychmiast poinformuj pracodawcę o wypadku, jeśli nie możesz tego zrobić osobiście poproś o to kolegów, wyślij SMS. Poszkodowany Pracownik powinien zgłosić swojemu pracodawcy fakt zaistnienia wypadku. Zdarzyć się bowiem może, że zarówno sam pracodawca, jak i przełożony pracownika, bądź inni współpracownicy nie będą obecni przy wypadku i do czasu zawiadomienia ze strony poszkodowanego pracownika pracodawca nie będzie miał świadomości, że takie zdarzenie miało miejsce. Co istotne, gdyby z jakiegoś powodu pracodawca odmówił przyjęcia ustnego zawiadomienia ze strony pracownika, bądź nie podjął na skutek ustnego zawiadomienia żadnej czynności, warto zgłosić zdarzenie w formie pisemnej, np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku pracodawca nie będzie mógł twierdzić, że nie otrzymał od pracownika zgłoszenia o zdarzeniu.

4. Ber arbeidsgiveren din om å melde skade til NAV

Poproś o kopię zgłoszenia

5. Ber arbeidsgiveren din om å melde skade til yrkesskadeforsikring

Poproś o kopie zgłoszenia.

6. Ta kontakt med advokat

Korzystaj ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Wypadek przy pracy wiąże się najczęściej z niezdolnością do pracy i uszczerbkiem na zdrowiu. Warto zatem mieć na uwadze, że zaistnienie wypadku uprawnia poszkodowanego pracownika do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym m.in. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru, a także jednorazowego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Etter å ha fullført trinnene ovenfor, vil spørsmålet om kompensasjon oppstå. Ta kontakt med oss, vi kan vurdere din sak på en god måte og avklare om du kan ha krav på erstatning, og hvor mye.

For det første betaler NAV vanligvis sykepenger til arbeidstaker inntil ett år. Trygdeytelser tilsvarer 100 % av arbeidsinntekten din. Hvis arbeidstakeren kommer tilbake i arbeid innen ett år, har han eller hun ikke krav på erstatning for tapt inntekt.

Blir du syk i mer enn ett år, får du arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP utgjør imidlertid bare 66 % av arbeidsinntekten. Det betyr et tap på 34 % av inntekten det andre året etter ulykken. I slike tilfeller vil arbeidsgivers forsikringsselskap som regel betale differansen inntil 100 % av lønnen.

Ved varig uførhet/skade kan det søkes om menerstatning hos NAV, samt forsikringsselskap.

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer